..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.235.179.111  
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
น.ส.นงเยาว์ แปงเสน
น.ส.นงเยาว์ แปงเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรินดา บ่อศีล
นางรินดา บ่อศีล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายวิทวัส อัฐนาค
นายวิทวัส อัฐนาค
นักวิชาการเกษตร
นางสาวศรัญญา ด้ามทอง
นางสาวศรัญญา ด้ามทอง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
ว่าง
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางประภัสสร ประสานดี
นางประภัสสร ประสานดี
นักพัฒนาชุมชน
นายสุทธิชัย ได้ไซร้
นายสุทธิชัย ได้ไซร้
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ทร ดวงใจ
นายพงษ์ทร ดวงใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติคุณ ทองคำ
นายกิตติคุณ ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดชา สัชชานนท์
นายเดชา สัชชานนท์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายถนัด มุ่งลายกลาง
นายถนัด มุ่งลายกลาง
พนักงานตกเเต่งสวน
นางสาวสุวรรณี อินทร์สามรัตน์
นางสาวสุวรรณี อินทร์สามรัตน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสุนันทา ผิวละออง
นางสุนันทา ผิวละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพิเศษ สิริไสย
นายพิเศษ สิริไสย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายสุชาติ จันทร์ส่องเเสง
นายสุชาติ จันทร์ส่องเเสง
ยาม
นางสาวเปียทิพย์ สายบัวเเดง
นางสาวเปียทิพย์ สายบัวเเดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนฤมล เหมือนจิต
นางสาวนฤมล เหมือนจิต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นายณัฐดนัย สุดใสดี
นายณัฐดนัย สุดใสดี
พนักงานขับรถยนต์
นายภูมิศักดิ์ เเข่งขัน
นายภูมิศักดิ์ เเข่งขัน
พนักงานประจำรถบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
 นางสาวนิตยา มานะศรี
นางสาวนิตยา มานะศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เเม่บ้าน
นายสมศักดิ์ สำราญสุข
นายสมศักดิ์ สำราญสุข
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายพินิจ คิดดีจริง
นายพินิจ คิดดีจริง
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายเพ็ช นามสพร
นายเพ็ช นามสพร
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายภานุวัฒน์ หลักบุญ
นายภานุวัฒน์ หลักบุญ
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายพีระพัฒน์ พิมพ์กลาง
นายพีระพัฒน์ พิมพ์กลาง
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายธรรมรักษ์ สองเสา
นายธรรมรักษ์ สองเสา
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด