..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 ขอรับบริการ E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.14.36  
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
น.ส.นงเยาว์ แปงเสน
น.ส.นงเยาว์ แปงเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรินดา บ่อศีล
นางรินดา บ่อศีล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา ด้ามทอง
นางสาวศรัญญา ด้ามทอง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นางสาวณัฐกฤตา วารีพิณ
นางสาวณัฐกฤตา วารีพิณ
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
นางประภัสสร ประสานดี
นางประภัสสร ประสานดี
นักพัฒนาชุมชน
นายสุทธิชัย ได้ไซร้
นายสุทธิชัย ได้ไซร้
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ทร ดวงใจ
นายพงษ์ทร ดวงใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติคุณ ทองคำ
นายกิตติคุณ ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดชา สัชชานนท์
นายเดชา สัชชานนท์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายถนัด มุ่งลายกลาง
นายถนัด มุ่งลายกลาง
พนักงานตกเเต่งสวน
นางสาวสุวรรณี อินทร์สามรัตน์
นางสาวสุวรรณี อินทร์สามรัตน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสุนันทา ผิวละออง
นางสุนันทา ผิวละออง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพิเศษ สิริไสย
นายพิเศษ สิริไสย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายสุชาติ จันทร์ส่องเเสง
นายสุชาติ จันทร์ส่องเเสง
ยาม
นางสาวเปียทิพย์ สายบัวเเดง
นางสาวเปียทิพย์ สายบัวเเดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนฤมล เหมือนจิต
นางสาวนฤมล เหมือนจิต
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นายณัฐดนัย สุดใสดี
นายณัฐดนัย สุดใสดี
พนักงานขับรถยนต์
นายภูมิศักดิ์ เเข่งขัน
นายภูมิศักดิ์ เเข่งขัน
พนักงานประจำรถบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายสมศักดิ์ สำราญสุข
นายสมศักดิ์ สำราญสุข
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายพินิจ คิดดีจริง
นายพินิจ คิดดีจริง
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายเพ็ช นามสพร
นายเพ็ช นามสพร
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายภานุวัฒน์ หลักบุญ
นายภานุวัฒน์ หลักบุญ
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายพีระพัฒน์ พิมพ์กลาง
นายพีระพัฒน์ พิมพ์กลาง
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นายธรรมรักษ์ สองเสา
นายธรรมรักษ์ สองเสา
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด