..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ตำบลหนองใหญ่  ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง  นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
 
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่  ประจำปี  2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.172.203.87  
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
นายเสวย ศรสันติ์
นายเสวย ศรสันติ์
ประธานสภา
รองประธานสภา
น.ส.สุนทรี ทรงศรีม่วง
น.ส.สุนทรี ทรงศรีม่วง
เลขานุการสภา
นายสำราญ กมุติรา
นายสำราญ กมุติรา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
นายประยูร สายบัวแดง
นายประยูร สายบัวแดง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
นางวันดี บุญญัติ
นางวันดี บุญญัติ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายมงคล สุขเกิด
นายมงคล สุขเกิด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายชวิศ จันทร์เด่น
นายชวิศ จันทร์เด่น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายสุพรรณ เสงี่ยมดี
นายสุพรรณ เสงี่ยมดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม
นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสมชาย ชาติสม
นายสมชาย ชาติสม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายชัยศรี สัชชานนท์
นายชัยศรี สัชชานนท์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นางสุพัฒ ฉายยิ่งเชี่ยว
นางสุพัฒ ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นายสุนทร สามสี
นายสุนทร สามสี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายอุทัย โด่งดี
นายอุทัย โด่งดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายเกรียงไกร มีศิลป์
นายเกรียงไกร มีศิลป์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายเสนอ กระแสโสม
นายเสนอ กระแสโสม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายสมบัติ อินทร์งาม
นายสมบัติ อินทร์งาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายบุญธนะ ธะนะชัย
นายบุญธนะ ธะนะชัย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
นายเสวย ศรสันติ์
นายเสวย ศรสันติ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นางห้วย เหมาะชาติ
นางห้วย เหมาะชาติ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นายสายชล ผลเจริญ
นายสายชล ผลเจริญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายสุบิน เสริมแสง
นายสุบิน เสริมแสง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายบุญมา หลวงสนาม
นายบุญมา หลวงสนาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
น.ส.กาญจนี ปิยะไพร
น.ส.กาญจนี ปิยะไพร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
น.ส.กัญญา เช่นชาย
น.ส.กัญญา เช่นชาย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
นายดาวฤกษ์ สายบัวแดง
นายดาวฤกษ์ สายบัวแดง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นายประชิด ศรีน้อย
นายประชิด ศรีน้อย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
นายพาน บุญเพ็ง
นายพาน บุญเพ็ง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด