..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2557
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2559
 แผนยุทธศาสตร์ 57-61
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินของ อบต.หนองใหญ่ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.235.24.23  
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
นายเสวย ศรสันติ์
นายเสวย ศรสันติ์
ประธานสภา
รองประธานสภา
น.ส.สุนทรี ทรงศรีม่วง
น.ส.สุนทรี ทรงศรีม่วง
เลขานุการสภา
นายสำราญ กมุติรา
นายสำราญ กมุติรา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
นายประยูร สายบัวแดง
นายประยูร สายบัวแดง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
นางวันดี บุญญัติ
นางวันดี บุญญัติ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายมงคล สุขเกิด
นายมงคล สุขเกิด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายชวิศ จันทร์เด่น
นายชวิศ จันทร์เด่น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายสุพรรณ เสงี่ยมดี
นายสุพรรณ เสงี่ยมดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม
นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสมชาย ชาติสม
นายสมชาย ชาติสม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายชัยศรี สัชชานนท์
นายชัยศรี สัชชานนท์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นางสุพัฒ ฉายยิ่งเชี่ยว
นางสุพัฒ ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
นายสุนทร สามสี
นายสุนทร สามสี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายอุทัย โด่งดี
นายอุทัย โด่งดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายเกรียงไกร มีศิลป์
นายเกรียงไกร มีศิลป์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายเสนอ กระแสโสม
นายเสนอ กระแสโสม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายสมบัติ อินทร์งาม
นายสมบัติ อินทร์งาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
นายบุญธนะ ธะนะชัย
นายบุญธนะ ธะนะชัย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
นายเสวย ศรสันติ์
นายเสวย ศรสันติ์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นางห้วย เหมาะชาติ
นางห้วย เหมาะชาติ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
นายสายชล ผลเจริญ
นายสายชล ผลเจริญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายสุบิน เสริมแสง
นายสุบิน เสริมแสง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
นายบุญมา หลวงสนาม
นายบุญมา หลวงสนาม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
น.ส.กาญจนี ปิยะไพร
น.ส.กาญจนี ปิยะไพร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
น.ส.กัญญา เช่นชาย
น.ส.กัญญา เช่นชาย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
นายดาวฤกษ์ สายบัวแดง
นายดาวฤกษ์ สายบัวแดง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
นายประชิด ศรีน้อย
นายประชิด ศรีน้อย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
นายพาน บุญเพ็ง
นายพาน บุญเพ็ง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด