..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง  นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่  ประจำปี  2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564
ตรวจเยียมให้กำลังใจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ปี 2564
ตรวจเยียมให้กำลังใจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ปี 2564
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.207.129.133  
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอ้วน รสสุขหอม ถึงเมรุบ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120210716043340.pdf   15-07-2564  1  0
2   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางละม่อม ใจกล้า ถึงบ้านนายบุญทัน สายแสงจันทร์ บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120210716043228.pdf   15-07-2564  0  0
3   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวกัญญา เช่นชาย ถึงบ้านนางปวิตรี ลอยเลื่อน บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120210716043112.pdf   15-07-2564  2  0
4   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสุรศักดิ์ ภูไหมพรหม ถึงคุ้มถนนหัก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13  doc120210716042934.pdf   15-07-2564  2  0
5   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวาท สำราญสุข ถึงทุ่งนา บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120210716042741.pdf   15-07-2564  3  0
6   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยก ถึงสวนนายรุ่งเพชร ผลเจริญ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120210716042338.pdf   15-07-2564  0  0
7   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวแสงจันทร์ งามเกิด ถึงบ้านนางสำรวย พิมพ์สุข บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9  doc120210716042224.pdf   15-07-2564  2  0
8   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบำรุง มีศิลป์ ถึงสามแยกบ้านนายยอด บุญสม บ้านกระวัน หมู่ที่ 7  doc120210716042124.pdf   15-07-2564  1  0
9   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเชือย ค้ำคูณ ถึงลาดยางลังโกม - โพธิ์ศรี บ้านลังโกม หมู่ที่ 6  doc120210716042012.pdf   15-07-2564  2  0
10   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกจ๊ะ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120210716041857.pdf   15-07-2564  0  0
11   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยโคกโดงถึง อบต.หนองใหญ่ บ้านก็วล หมู่ที่ 1  doc120210716041753.pdf   15-07-2564  0  0
12   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณนานายบุญเหลือ ลอยเลื่อน บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210712041627.pdf   12-07-2564  3  3
13   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณนานายบุญเหลือ ลอยเลื่อน บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120210709025835.pdf   05-07-2564  2  2
14   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณนานายบุญลือ ลอยเลื่อน บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120210630090331.pdf   30-06-2564  17  2
15   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากหน้า รพ.สต.บ้านปลัดถึงบ้านนายบุญ ตินทอง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสุเพ็ญ ดูแปลกดี ถึงบ้านนายวันดี เปรียบยอดยิ่ง บ้านปลัด หมู่ที่ 4  doc120210605111932.pdf   04-06-2564  9  4
16   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสี่แยกปั๊มน้ำมันบ้านเจริญสุข ถึงบ้านลังโกม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17  doc120210605111834.pdf   04-06-2564  10  3
17   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานางนันทญาณ์ เทาศรี ถึงนานางนนทนีย์ เกิดชื่น บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120210605111736.pdf   04-06-2564  4  2
18   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายถวิล สัชชานนท์ถึงนานายบรรจง อาจยิ่งยง บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120210605111625.pdf   04-06-2564  7  2
19   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก คุ้มหนองเต่าจากหน้าตลาดกบไปถึงบ้านนางชมวดี ได้ไซร์ บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120210605111535.pdf   04-06-2564  4  2
20   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสามแยกสวนนายวาลี สอนกลาง - นานายคำมั่น บุญเตีย บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120210605111455.pdf   04-06-2564  3  2
21   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากบ้านแสนสุข ถึงลาดยางบ้านโคกตะแบง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120210605111352.pdf   04-06-2564  3  0
22   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนางคาน พวงจันทร์ ถึงหนองเป็ด บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9  doc120210605111252.pdf   04-06-2564  3  2
23   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินยกระดับลงหินคลุก จากบ้านนางฮอม ศรีพรหม ถึงบ้านนายสมบัติ กรวยทอง บ้านระหาร หมู่ที่ 8  doc120210605111150.pdf   04-06-2564  4  7
24   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก จากนานายเดชา สัชชานนท์ ถึงป่าหนองระเวียง บ้านกระวัน หมู่ที่ 7  doc120210605111054.pdf   04-06-2564  3  2
25   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่สอร้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก จากวัดป่าคลองธรรมถึงหนองกันแสง บ้านลังโกม หมู่ที่ 6  doc120210605114432.pdf   04-06-2564  4  11
26   ประกาศการกำหนดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากศาลาประชาคมไปยังบ้านหนองใหญ่ ช่วงที่ 2 จากสามแยกหนองตาหลวง มายังบ้านสำโรง หมู่ที่ 5  doc120210605110832.pdf   04-06-2564  5  2
27   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานายนิสันต์ มะลิลา ถึง เขตตำบลแนงมุด บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3  doc120210605110730.pdf   04-06-2564  3  2
28   ประกาศการกำหนดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายจากบ้านตากิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120210605110640.pdf   04-06-2564  5  3
29   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหลัง สกต.จากนานางสาวพวน เกิดผิวดี ถึง นานางวิไล เชื้อจันทร์ บ้านก็วล หมู่ที่ 1  doc120210605110602.pdf   04-06-2564  8  2
30   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณนานายบุญเหลือ ลอยเลื่อน บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210604043200.pdf   24-05-2564  2  0
31   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง  doc120210520084613.pdf   06-05-2564  17  2
32   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการฝาปิดรางระบายน้ำข้างถนนรอบบ้านก็วล หมู่ที่ 1 บ้านก็วล  doc120210520084647.pdf   06-05-2564  13  1
33   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายทอง หาทรัพย์ ไปนานางเสียน จินดาศรี บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9  doc120210520084916.pdf   06-05-2564  14  1
34   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17  doc120210520084944.pdf   06-05-2564  14  2
35   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120210520085013.pdf   06-05-2564  13  1
36   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งใบจากบ้านนายสมศักดิ์ นูพิมพ์ ถึงทุ่งนา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120210520085042.pdf   06-05-2564  5  1
37   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากบ้านนายเล็ม เงิดกระโทก ถึง ถนนคอนกรีต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสุข บุตรสะอาด ถึงถนนลาดยาง ช่วงที่ 3 จากบ้าน นายยศ ไม้จันทร์ดี ถึง ถนนลาดยาง บ้านลังโกม หมู่ที่ 6  doc120210520085115.pdf   06-05-2564  9  4
38   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณนานายบุญลือ ลอยเลื่อน บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120210506070858.pdf   30-04-2564  9  2
39   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากหนองน้ำปลัด-ที่สาธารณะป่าสงวน บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120210223023334.pdf   22-02-2564  14  0
40   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.  doc120210223023145.pdf   22-02-2564  13  1
41   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุบรรณ หล่าโพนทัน ถึงบ้านนายเปลี่ยน จันตกุล หมู่ที่ 17  doc120210223022928.pdf   22-02-2564  23  0
42   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปาน ใจกล้า ถึง ถนนลาดยางบ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120210223022806.pdf   22-02-2564  11  0
43   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมณีรัศมี วัฒนาพันธุ์วดี ไปถนนลาดยางจากโคกวัด บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120210223022704.pdf   22-02-2564  12  0
44   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเสาร์ ถึงบ้านนายเกือน เกิดผิวดี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13  doc120210223022525.pdf   22-02-2564  6  0
45   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนานางทองคูณ เป็นสำราญ ถึง โรงสี นางสมัย นาวารี บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120210223022208.pdf   22-02-2564  6  0
46   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสามารถ ถึง บ้านนายบัวแดง ใจกล้า บ้านระหาร หมู่ที่ 8  doc120210223021906.pdf   22-02-2564  10  11
47   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพัก บุญสม ถึงบ้านนายเฉลิม สัชชานนท์ บ้านกระวัน หมู่ที่ 7  doc120210223021546.pdf   22-02-2564  7  0
48   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว ตินทอง ไปถนนลาดยาง บ้านปลัด หมู่ที่ 4  doc120210223021348.pdf   22-02-2564  9  0
49   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญเพลียว สัชชานนท์ ถึงถนนยางถึงบ้านนางส้ม แต้มศรีทอง บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3  doc120210223021129.pdf   22-02-2564  7  1
50   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหอม เอี่ยมสะอาด ถึงบ้านเสกกอง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120210223021022.pdf   22-02-2564  7  0
51   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสุบรรณ หล่าโพนทัน ถึงบ้านนายเปลี่ยน จันดากุล ช่วงที่ 2 จากบ้านนางบุญมี ชิมสอน ถึงบ้านนายคำ น่าชม ช่วงที่ 3 จากถนนลาดยางถึงศาลาประชาคมบ้านเจริญสุข บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17  doc120201222080036.pdf   22-12-2563  19  1
52   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุชาดา วารินทร์พงษ์ ถึง ถนนลาดยาง บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120201222075800.pdf   22-12-2563  27  0
53   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง ถึงนานางกิ่น ศรีทองสุข ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเหมือน กาดำ ถึงนานางงวน อาจยิ่งยง บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120201222075639.pdf   22-12-2563  34  3
54   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120201229081110.pdf   22-12-2563  26  0
55   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโกก เกิดชื่น ถึงคุ้มโคกวัด บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120201222075310.pdf   22-12-2563  24  0
56   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสมหมาย อินทร์งาม ถึง นานางดาวเรือง สอนกลาง ช่วงที่ 2 จากบ้านนายจวน ธานีพูน ถึงที่พักสงฆ์บ้านหนองสนาง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120201222075222.pdf   22-12-2563  11  0
57   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสายบ้านแสนสุข ไปบ้านโคกตะแบง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120201222075039.pdf   22-12-2563  18  0
58   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสามแยกถนนด้านตะวันออก ถึงหนองกระแสง บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120201222074920.pdf   22-12-2563  13  0
59   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก จากนานางสนอม เยียวรัมย์ ถึงนานายประยูร สาแก้ว บ้านระหาร หมู่ที่ 8  doc120201222074810.pdf   22-12-2563  13  6
60   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายทัว ดวงเวา ถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สมใจเรา ช่วงที่ 2 จากบ้านนายศักดิ์ชัย บุตรเทศ ถึง หนองลังโกม บ้านลังโกม หมู่ที่ 6  doc120201222074707.pdf   22-12-2563  18  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด