..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2557
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2559
 แผนยุทธศาสตร์ 57-61
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินของ อบต.หนองใหญ่ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.239.172.52  
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท 4-01) นานางเพียน ดูแปลกดี บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120200312035317.pdf   11-03-2563  5  1
2   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายแดน เรืองกระจาย – ถนนลาดยาง (ช่วงบ้านนางคำ ผลสมหวัง ไปถนนลาดยาง) บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120200312035207.pdf   11-03-2563  4  1
3   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโกก เกิดชื่น ไปบ้านางมณีรัตน์ วัฒนาพันธุ์วดี บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120200312035039.pdf   11-03-2563  4  1
4   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากหนองบ้านก็วลไปโคกโดง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13  doc120200312034819.pdf   11-03-2563  5  1
5   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายลุน บุญมา ไปบ้านนายวิชัย เฉลียวไว ช่วงที่ 2 จากบ้านนายคำแสน ศรีพรม ไปบ้านนางคง กนกพร บ้านระหาร หมู่ที่ 8  doc120200312033409.pdf   11-03-2563  4  1
6   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมะลิวัลย์ ไป บ้านนายธนวัฒน์ สืบสันต์ บ้านกระวัน หมู่ที่ 7  doc120200312033245.pdf   11-03-2563  3  1
7   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหม ดวงเด่นฉาย (ช่วงบ้านนางทอง เจริญศิริ) บ้านลังโกม หมู่ที่ 6  doc120200312032958.pdf   11-03-2563  3  1
8   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตถนน จากบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120200312032643.pdf   11-03-2563  3  1
9   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากศูนย์สาธิตไปทำเลเลี้ยงสัตว์หนองมะขาม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120200312032430.pdf   11-03-2563  3  1
10   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพัก จากท่อเหลี่ยมถึงหนองน้ำบ้านก็วล บ้านก็วล หมู่ที่ 1  doc120200312032252.pdf   11-03-2563  3  1
11   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์ สมจิต ไป บ้านนายบุญมี สัชชานนท์ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120200127022347.pdf   24-01-2563  3  1
12   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสุพัตร พุฒขาว ไป บ้านนางบัวไข คำภานุช ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสุบัณ เสริมแสง ไปบ้านนางทองใบ คำภานุช บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120200127022255.pdf   24-01-2563  3  1
13   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเปลี่ยน หมื่นเจริญ ไป บ้าน นายประกอบ เข็มทอง บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9  doc120200127022155.pdf   24-01-2563  6  1
14   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบน สัตย์สุขยิ่ง – บ้านนายวันดี เปรียบยอดยิ่ง บ้านปลัด หมู่ที่ 4  doc120200127022055.pdf   24-01-2563  6  1
15   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเกียรติ เพราะเรืองบิดา – บ้านนางสาววันเพ็ญ เสงี่ยมดี บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3  doc120200127021945.pdf   24-01-2563  4  1
16   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายทองมา คุมสุข ถึง บ้านนางประกายดาว นูพิมพ์ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสมจิต มณีศรี ถึง บ้านนางสัมจวน นาวารี บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191223023154.pdf   20-12-2562  10  3
17   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแดน เรืองกระจาย ถึง ถนนลาดยาง บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191223022956.pdf   20-12-2562  10  3
18   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเลียม เพ็งแจ่ม ถึง บ้านนายเปลี่ยน เสามั่น บ้านระหาร หมู่ที่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191223022850.pdf   20-12-2562  26  2
19   ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2561  doc120191224081643.pdf   18-12-2562  20  5
20   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางกัญญา เช่นชาย ไปคุ้มโคกวัด บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191113022615.pdf   12-11-2562  28  2
21   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากบ้านนางเสมือน เสนาะเสียง ถึง ลาดยางบ้านตาสม บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13  doc120191113022506.pdf   12-11-2562  19  1
22   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสาวรัตนาพร มิลเลอร์ ถึงนานายเมือน เรือ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางประเสริฐ สติภา ถึงสระสาธารณะ ช่วงที่ 3 ต่อจากคอนกรีตลำหวยติดฝาย ถึงบ้านนางเอ็ง บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191113022404.pdf   12-11-2562  21  1
23   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายเอียด ขอจงสุข ถึง ถนนลาดยางสายบ้านก็วล – ลังโกม ช่วงที่ 2 จากบ้านนายดอน ได้ไซร์ ถึง บ้านนายทอ ฉายยิ่งเชี่ยว บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191113022254.pdf   12-11-2562  14  1
24   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางวันดี บุญญัติ ถึง โรงปุ๋ย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191113022124.pdf   12-11-2562  15  1
25   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200102022702.pdf   22-10-2562  8  1
26   ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120200102022538.pdf   22-10-2562  8  1
27   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ทางแยกบ้านนางอ้วน รสสุขหอม ช่วงที่ 2 จากศาลาประชาคม 2 ถึงบ้านนางสาวสุภาพรรณ ตินานพ บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191021013400.pdf   18-10-2562  21  3
28   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายถึง ดีพาชู ถึงบ้านนางสำรวย บุญมา บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12  doc120191021013236.pdf   18-10-2562  32  1
29   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุพิศ ทองงาม ถึง บ้านนายประกอบ เข็มทอง บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191021013131.pdf   18-10-2562  14  1
30   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิชิต คำเก่ง ถึง บ้านนายเสียม เพ็งแจ่ม บ้านปลัด หมู่ที่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191021013019.pdf   18-10-2562  9  1
31   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านเสกกอง – หนองถนน บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120191021012912.pdf   18-10-2562  16  2
32   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายประทีป ประภาใส ถึง บ้านนางสมใจ พรหรมบุตร บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925060243.pdf   25-09-2562  32  1
33   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาประชาคม บ้านโคกตะแบง หมูที่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925060136.pdf   25-09-2562  16  1
34   ประกาศกำหนดราคากลางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาย้ำ จากถนนลาดยาง ผ่านบ้านนายสมชาย ทิวคู่ ถึง บ้านนายวัชรินทร์ สุขกาย บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925060047.pdf   25-09-2562  23  1
35   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางทา ธรรมนาม ถึง โรงสีนางสมัย นาวารี บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.หนองใหญ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925055937.pdf   25-09-2562  31  1
36   ประกาศกำหนดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ 1 จากศูนย์สาธิต ถึง บ้านนายเสา ฉิมเกตุ ช่วงที่ 2 จากศูนย์สาธิต ถึงบ้านนางดาวเรือง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925055628.pdf   25-09-2562  28  1
37   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190925061039.pdf   24-09-2562  30  2
38   ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191224084651.pdf   04-09-2562  6  1
39   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120191224084527.pdf   04-09-2562  13  1
40   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองจันทร์ ชำนาญเนาว์ ถึง ถนนลาดยาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190823050023.pdf   22-08-2562  57  4
41   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประดี ไป บ้านนายเปรือง ท้าวไชยชนะ บ้านกระวัน หมู่ที่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190823045916.pdf   22-08-2562  44  2
42   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางประวัติ ขาวงาม ถึงบ้านนางทอง เจริญศิริ บ้านลังโกม หมู่ที่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190823045749.pdf   22-08-2562  43  1
43   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนางพร คงยิ่งหาร–หนองตาแอก บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190823045615.pdf   22-08-2562  60  2
44   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยโคกโดง – อบต.หนองใหญ่ บ้านก็วล หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  doc120190823045449.pdf   22-08-2562  34  1
45   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานายดำ สำราญใจ – บ้านนายธวัชชัย ห้าวเหิม บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120190513091217.pdf   10-05-2562  65  2
46   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ จากหนองน้ำบ้านสำโรง ถึงบ้านตาสม บ้านสำโรง หมู่ที่ 5  doc120190513091110.pdf   10-05-2562  64  1
47   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ช่วงที่ 1 นางสุกัญญา ถึง พิโรจน์ ช่วงที่ 2 จากบ้านนายบน บ้านปลัด หมู่ที่ 4  doc120190513090957.pdf   10-05-2562  105  1
48   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุก ทางทิศตะวันตกหมู่บ้านก็วล หมู่ที่ 1  doc120190513090905.pdf   10-05-2562  84  1
49   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายจันทร์ดา กะการดี ถึงบ้านนางสุข โพสลิต ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสมสวย รอบรู้ ถึงบ้านนางบัวลอย แทนบุญมี บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17  doc120190513090809.pdf   10-05-2562  68  1
50   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแดน เรืองกระจาย – ถนนลาดยาง บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15  doc120190513090705.pdf   10-05-2562  49  1
51   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จุดที่ 1 ข้างประปา จุดที่ 2 ข้างห้องประชุม  doc120190214070034.pdf   14-02-2562  105  3
52   ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน บ้านหนองตายึง หมู่ที่ 16  doc120190214070208.pdf   14-02-2562  88  3
53   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนางอรุณ ถึง โคกวัด บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14  doc120190214070303.pdf   14-02-2562  103  1
54   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสมภาร แสงคำ ถึง บ้านนายวิรุส ผลเจริญ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางแก้ว เสริมแสง ถึง บ้านนางสาวไพศรี สายเสมา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11  doc120190214070356.pdf   14-02-2562  120  1
55   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญหลวย ศรีพรม - บ้านนายวิเชียร ศรีอินทร์ บ้านระหาร หมู่ที่ 8  doc120190214070533.pdf   14-02-2562  97  1
56   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนายปน สัชชานนท์ ถึง ลาดยาง บ้านกระวัน หมู่ที่ 7  doc120190214070625.pdf   14-02-2562  87  1
57   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธีรศักดิ์ นิเลปิยัง - บ้านนางสาววันเพ็ญ เสงี่ยมดี บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3  doc120190214070734.pdf   14-02-2562  46  1
58   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 สายนายสงวน สังสมานันท์ ถึง นางคำพุธ สัชชานนท์ ช่วงที่ 2 สายบ้านยายเปล่ง จงเกิดดี ถึง บ้านยายเหยียด ศรีจันทร์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2  doc120190214070821.pdf   14-02-2562  56  1
59   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดถึงนานางนพวรรณ บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9  doc120181221080318.pdf   21-12-2561  156  2
60   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งใบ จากบ้านนางสุด ถึง บ้านนางตวิษา เหมาะชาติ บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10  doc120181221074625.pdf   21-12-2561  131  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด