..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION)  ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 ขอรับบริการ E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.14.36  
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองใหญ่(ถุงยังชีพ)  doc120220308032442.pdf   23-02-2565  29  2
2   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  ประกาศ รายงานฯ   22-02-2565  34  2
3   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220126035612.pdf   26-01-2565  43  7
4   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220126034231.pdf   26-01-2565  47  2
5   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220126030605.pdf   26-01-2565  41  2
6   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220126025137.pdf   26-01-2565  37  2
7   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220126023849.pdf   26-01-2565  44  2
8   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1)   20-01-2565  27  9
9   ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2559-2562(กรมธนารักษ์)  doc120220124031856.pdf   19-01-2565  30  1
10   ประกาศ อบต.หนองใหญ่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220126032019.pdf   20-11-2564  27  4
11   ประกาศ กกต.ประจำตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120211026070041.jpg doc220211026070041.jpg   07-10-2564  78  7
12   ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120211006072338.pdf   06-10-2564  77  6
13   ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120211006071130.pdf   06-10-2564  68  5
14   ประกาศ เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธาณณะ  ประกาศ มาตรการป้องกันฯ มาตรการป้องกันฯ   29-12-2563  2  4
15   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สุรินทร์ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สจ. และนายกอบจ.  doc120201118092742.pdf   18-11-2563  194  6
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201109064350.pdf   09-11-2563  146  7
17   ประกาศอบต.หนองใหญ่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564    05-10-2563  191  0
18   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220524023926.pdf   01-10-2563  3  4
19   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120200820061547.pdf   20-08-2563  182  7
20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120200817091445.pdf   17-08-2563  181  11
21   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  doc120200807072533.pdf   07-08-2563  178  15
22   ประกาศ อบต.หนองใหญ่ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ด.ส.1)  doc120210720081009.pdf doc220210720080109.pdf   25-06-2563  80  28
23   เรื่อง การกำหนดวิะีการจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษี เเจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละการเเจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  doc120200608032310.jpg   08-06-2563  188  8
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละปลูกสร้างในรอบปี 2563  doc120210720034529.pdf doc220210721041259.pdf doc320210721041259.pdf   25-05-2563  219  49
25   ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210720071018.pdf   15-01-2563  90  15
26   ประกาศ อบต.หนองใหญ่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120210111023827.pdf   15-01-2563  149  8
27   รายงานผลการตรวจสอบเเละงบการเงินประจำปี 2562  doc120200106091742.docx   06-01-2563  249  17
28   งบเเสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120191015043744.jpg doc220191015043744.jpg   15-10-2562  225  22
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด