..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญํติงบประมาณ ปี 2557
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2559
 แผนยุทธศาสตร์ 57-61
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 5
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2561
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและการเงินของ อบต.หนองใหญ่ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.239.172.52  
ผลิตภัณฑ์ตำบล
_______________________________________________________________________________________________________
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 

1.  พวงมาลัยดอกมะลิ  หมู่ 7 บ้านกระวัน  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    คุณลักษณะ  ชาวบ้านปลูกต้นมะลิ การเก็บดอก การรอยมาลัย กระบวนการขั้นตอนที่กล่าวมานั้นชาวบ้านผลิตเอง  ซึ่งผลผลิตออกมาสวยงาม

    ผู้ผลิต นางใบ  ถึงดี  อยู่บ้านเลขที่ 74  หมู่ 7 บ้านกระวัน ตำหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

           นางประไพ   สังข์ต้นดี    74/1 หมู่ 7 บ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

           นางสังวร  สายรัตน์   77  หมุ่ 7 บ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    เบอร์ติดต่อประสานงาน……..

 2.ขนมเปี๊ยะ  หมู่ 15  บ้านสวายตาพึง ตำบลหนองใหญ่  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    คุณลักษณะ  ชาวบ้านผลิตเอง มีใส้ถั่วเหลือ ใส้ฟัก ใส้ถั่วดำ  หอม รสชาติอร่อย เป็นผลผลิตที่ใหม่

    ผู้ผลิต  นายดาวฤกษ์   สายบัวแดง  หมู่ที่  15  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  เบอร์ติดต่อประสานงาน 089-2835211

3.ข้าวโพดอบเนย    หมู่ที่  16 บ้านหนองตายึง  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      คุณลักษณะ  ชาวบ้านผลิตเอง เมล็ดข้าวโพดฟองสมำเสมอ เนยเคลือบทั่วถึง รสชาติหอม อร่อย ผลผลิตที่ใหม่

       ผู้ผลิต  นางอุไร อินทร์สามรัตน์  หมู่ที่ 16  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

     เบอร์ติดต่อประสานงาน  088-4808038

4.ไอสครีมรสกะทิรุ่งโรจน์  หมู่ที่  14  บ้านห้วยเสนง  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรื

      คุณลักษณะ ชาวบ้านผลิตเอง ส่วนผสมกะทิมะพร้าวสด กลิ่นหอม รสชาติอร่อย เนื้อไอสครีมสีขาว รสดั่งเดิม

     ผู้ผลิต  นายรุ่งโรจน์  ใจกล้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

     เบอร์ติดต่อประสานงาน 080-1680197

5.กบยัดใส้สมุนไพร หมู่ 15 บ้านสวายตาพึง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      คุณลักษณะ ชาวบ้านผลิตเอง ส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆ  กลิ่นชวนรับประทาน รสชาติอร่อยดั่งเดิมของพื้นเมือง

      ผู้ผลิต นางสาวเกษมณี  เสามั่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

              นางเล็บ  ได้ไซด์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

              นางอุไร กิลเมอร์  หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

              นางอรอนงค์  เสมอภาพ  หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรื

      เบอร์ติดต่อประสานงาน………………………….

6.ผ้าห่มนวม (มาตรฐานในการจัดหาแก้ไขปัญหาภัยหนาว)  หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

       คุณลักษณะ  ผ้าห่มนวม ตามมาตรฐานทางภาครัฐในการจัดหานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้

       ผู้ผลิต นางสุพัน  ฉายยิ่งเชี่ยว ประธานกลุ่มเย็บผ้าห่มนวมตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      เบอร์ติดต่อประสานงาน  087-8744758

                                 ******************

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด