..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION)  ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 ขอรับบริการ E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.14.36  
ผลิตภัณฑ์ตำบล
_______________________________________________________________________________________________________
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 

1.  พวงมาลัยดอกมะลิ  หมู่ 7 บ้านกระวัน  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    คุณลักษณะ  ชาวบ้านปลูกต้นมะลิ การเก็บดอก การรอยมาลัย กระบวนการขั้นตอนที่กล่าวมานั้นชาวบ้านผลิตเอง  ซึ่งผลผลิตออกมาสวยงาม

    ผู้ผลิต นางใบ  ถึงดี  อยู่บ้านเลขที่ 74  หมู่ 7 บ้านกระวัน ตำหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

           นางประไพ   สังข์ต้นดี    74/1 หมู่ 7 บ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

           นางสังวร  สายรัตน์   77  หมุ่ 7 บ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    เบอร์ติดต่อประสานงาน……..

 2.ขนมเปี๊ยะ  หมู่ 15  บ้านสวายตาพึง ตำบลหนองใหญ่  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

    คุณลักษณะ  ชาวบ้านผลิตเอง มีใส้ถั่วเหลือ ใส้ฟัก ใส้ถั่วดำ  หอม รสชาติอร่อย เป็นผลผลิตที่ใหม่

    ผู้ผลิต  นายดาวฤกษ์   สายบัวแดง  หมู่ที่  15  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  เบอร์ติดต่อประสานงาน 089-2835211

3.ข้าวโพดอบเนย    หมู่ที่  16 บ้านหนองตายึง  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      คุณลักษณะ  ชาวบ้านผลิตเอง เมล็ดข้าวโพดฟองสมำเสมอ เนยเคลือบทั่วถึง รสชาติหอม อร่อย ผลผลิตที่ใหม่

       ผู้ผลิต  นางอุไร อินทร์สามรัตน์  หมู่ที่ 16  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

     เบอร์ติดต่อประสานงาน  088-4808038

4.ไอสครีมรสกะทิรุ่งโรจน์  หมู่ที่  14  บ้านห้วยเสนง  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรื

      คุณลักษณะ ชาวบ้านผลิตเอง ส่วนผสมกะทิมะพร้าวสด กลิ่นหอม รสชาติอร่อย เนื้อไอสครีมสีขาว รสดั่งเดิม

     ผู้ผลิต  นายรุ่งโรจน์  ใจกล้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

     เบอร์ติดต่อประสานงาน 080-1680197

5.กบยัดใส้สมุนไพร หมู่ 15 บ้านสวายตาพึง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      คุณลักษณะ ชาวบ้านผลิตเอง ส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆ  กลิ่นชวนรับประทาน รสชาติอร่อยดั่งเดิมของพื้นเมือง

      ผู้ผลิต นางสาวเกษมณี  เสามั่น หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

              นางเล็บ  ได้ไซด์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

              นางอุไร กิลเมอร์  หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

              นางอรอนงค์  เสมอภาพ  หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรื

      เบอร์ติดต่อประสานงาน………………………….

6.ผ้าห่มนวม (มาตรฐานในการจัดหาแก้ไขปัญหาภัยหนาว)  หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

       คุณลักษณะ  ผ้าห่มนวม ตามมาตรฐานทางภาครัฐในการจัดหานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้

       ผู้ผลิต นางสุพัน  ฉายยิ่งเชี่ยว ประธานกลุ่มเย็บผ้าห่มนวมตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

      เบอร์ติดต่อประสานงาน  087-8744758

                                 ******************

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด