..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION)  ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 ขอรับบริการ E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.14.36  
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านศาสนสถาน

จำนวนวัด 8 แห่ง

- วัดป่าห้วยเสนง

- วัดบึงบูรพา

- วัดระหารโสตวิหาร

- วัดแสนสุข

- วัดพระชีบัวแก้ว

- วัดป่าคลองธรรม

- วัดปลัดพัฒนาราม

- วัดป่ากระวันหินโคนวนาราม

ข้อมูลสถานศึกษา

สถานศึกษาที่อยู่ในเขตตำบลหนองใหญ่ มีจำนวน 7 แห่ง

- โรงเรียนบ้านก็วล

- โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

- โรงเรียนบ้านเสกกอง (โรงเรียนขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 )

- โรงเรียนบ้านปลัด

- โรงเรียนบ้านสำโรง

- โรงเรียนบ้านลังโกม (โรงเรียนขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 )

- โรงเรียนบ้านปลัด

- โรงเรียนบ้านกระวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก็วล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสกกอง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปลัด โคกลาว หนองตายึง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลังโกม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง-ระหาร

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านปลัด)

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 219 คน

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ยังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและมีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะ โดยการกำจัดขยะของประชาชนใช้วิธีฝังกลบ เผาทำลาย และมีประชาชนบางส่วนที่มีการลักลอบนำขยะไปทิ้งเขตป่าทำเล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ได้จัดทำป้ายรณรงค์ไม่ให้นำขยะไปทิ้งที่ดังกล่าว

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่เป็นพื้นที่ ป่า อยู่จำนวน 2 แห่ง เขตป่าทำเลหนองชนม้ามีพื้นที่ ประมาณ 500 ไร่ เขตป่าทำเลหนองมะขาม มีพื้นที่ ประมาณ 4,000 ไร่

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด