..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558986
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 Facebook อบต.หนองใหญ่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนาฯ
 ขอรับบริการ E-Service
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.206.14.36  
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือก 
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์"  
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเยี่ยมเยือน อปท.เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2565 
 เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( COMMUNITY ISOLATION) ปี 2565 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พักคอย( CI ) ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนนบ้านเสกกอง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พักคอย( CI ) ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนนบ้านเสกกอง 
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ปี 2564 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง
เปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ปี 2564 ตำบลหนองใหญ่ ณ หนองถนน บ้านเสกกอง 
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่ ประจำปี 2564 
ตรวจเยียมให้กำลังใจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ปี 2564
ตรวจเยียมให้กำลังใจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ปี 2564 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ปี 2564 (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกุมารี)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ปี 2564 (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกุมารี) 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 
โครงการปลูกพืชกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการปลูกพืชกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์” ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์” ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ 
รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19 ณ ตลาดสด ทต.กังแอน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมปฏิบัติการล้างเมืองล้าง COVID-19 ณ ตลาดสด ทต.กังแอน 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลหนองใหญ่ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำกบยัดไส้) ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลหนองใหญ่ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำกบยัดไส้) ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉกเฉิน(EOC)โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ตำบลหนองใหญ่
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉกเฉิน(EOC)โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา ตำบลหนองใหญ่ 
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอุดม ทองคำ ร่วมกับ พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด. 217 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล”
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอุดม ทองคำ ร่วมกับ พ.ต.ต.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด. 217 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล” 
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านก็วล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
นายอุดม ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านก็วล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ ศรีศรยุทธ สมาชิกสภาอบจ.เขต 3 ได้มามอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ ราย นายเวียง บุญมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ ศรีศรยุทธ สมาชิกสภาอบจ.เขต 3 ได้มามอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ ราย นายเวียง บุญมา  
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การขอสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณท่านกำนั 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561
ประชุมผู้บริหารอำเภอครั้งที่ 9/2561 
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
ท่านนายกอุดม ทองคำร่วมเป็นเกียติในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ 
กำลังใจคำเล็กๆ ...ไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่
กำลังใจคำเล็กๆ ...ไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ 
ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองใหญ่ จะออกพื้นที่รับยิ่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่. รอบปี. 2561 - 2564
ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองใหญ่ จะออกพื้นที่รับยิ่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่. รอบปี. 2561 - 2564 
โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ(การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ(การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 
ประเมิน LPA
ประเมิน LPA 
งานรวมพลังแห่งความภัคดี
งานรวมพลังแห่งความภัคดี 
ของฝากประจำตำบลหนองใหญ่ กบยัดใส้ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ของฝากประจำตำบลหนองใหญ่ กบยัดใส้ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล   กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร./โทรสาร 0-4455-8986 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
กระดานสนทนาทั้งหมด